Informačně komunikační technologie v dalším profesním vzdělávání a nové role lektora

REALIZOVANÉ KURZY


Nová média v dalším profesním vzdělávání - závěrečný workshop

Závěrečný workshop Nová média v dalším profesním vzdělávání se uskutečnil ve čtvrtek 22. května 2014.  Poskytl platformu pro sdílení znalostí a zkušeností s využíváním nových médií ve vzdělávání, které účastníci workshopu načerpali nejen z předchozích aktivit projektu, ale i ze své praxe. Setkání proběhlo 22. května 2014 v prostorách Impact Hub Praha. Na setkání vystoupili přední odborníci (PhDr. Ing. Petr Krohe, PhDr. Vojtěch Bednář, PhDr. Bohumír Fiala, Mgr. Zbyněk Machát, PhDr. Jaroslav Jindra, Mgr. Petr Vinš a Bc. Ing. Tomáš Velický), kteří se věnovali následujícím tématům:

  • Účastníci online vzdělávání z pohledu typologie Ned Hermana
  • Metodika vedení webinářů a využívání open source BigBlueButton pro jejich vedení
  • Zkušenosti s vytvářením vlastních výukových videí
  • Aktuální stav nových médií a možnosti jejich využívání v práci vzdělavatelů
  • Propagace vzdělávací akce s využitím sociálních médií – případová studie
  • Zřízení a využití vlastního diskusního fóra s použitím phpBB

Fotografie ze závěrečného workshopu naleznete zde

Lektor jako manažer a tutor e-learningu

V únoru a březnu 2014 proběhl kurz určený manažerům a tutorům online kurzů. E-learning má smysl zavádět do výuky pouze v případě, kdy je vhodně navržen a řízen. Kurz byl zaměřen na dva tematické okruhy: navržení a řízení online vzdělávacího programu a vedení výuky online kurzu. Účastníci se zabývali vhodností zařazení e-learningu, volbou vhodných témat pro online výuku, úlohou tutora v průběhu kurzu, motivací studentů a řešení problematických situací v průběhu online studia.

Fotografie z kurzu naleznete zde

 Lektor jako autor e-kurzů

Kurz byl realizován od května do listopadu 2013 formou kombinované výuky v Praze a ve výukovém prostředí vzdělávacího portálu projektu (virtuální učebna, webináře). Účastníci si osvojili základní principy elektronického vzdělávání, seznámili se se základy tvorby multimédií a vytvářeli vlastní e-learningové kurzy v prostředí LMS. Zvláštní pozornost byla věnována autorsko-právním aspektům e-learningu. 

 Fotografie z kurzu zde:

S1250002S1250006S1250010

Jak využít nová média v práci lektora

 Nová média ovlivňují život většiny z nás. Fakticky znamenají nový způsob komunikace, který je velmi blízký zejména mladé generaci. Jejich vlivu se nemůže vyhnout ani vzdělávání. Realizovaný kurz byl zaměřen na poznávání možností, limitů a rizik využívání nových médií. Kombinoval přímou výuku v Říčanech a v Praze s různými formami e-learningu včetně webinářů. Účastníci se učili používat sociální média a další online nástroje pro podporu a realizaci výukového procesu, propagaci práce lektora i vzdělávací instituce. Osvojovali si dovednosti při řešení vlastního projektu, setkávali se ve virtuální učebně a využívali interní projektovou sociální síť pro komunikaci a sdílení. 

Fotografie z kurzu naleznete zde.

Aktivace tvůrčí energie lektora

Kurz proběhl 25. - 26. ledna 2013 v Říčanech u Prahy a byl zaměřen na regeneraci životní síly a pracovní energie. Účastníci si vyzkoušeli netradiční techniky a prostředky duševní práce a osobního rozvoje. Učili se získávat energii potřebnou pro zvládnutí lektorské profese, překonávání stresu ze současného života a technologií které nás obklopují, tak aby získali chuť dívat se na práci vzdělavatele nově a využívat příležitostí, které nám současné technologie nabízejí.

Fotografie z kurzu naleznete zde

Tvořivé přístupy v práci lektora

Kurz se uskutečnil 8.a 9.3.2013 v Říčanech u Prahy. Byl zaměřen na zvyšování tvůrčího potenciálu lektorů. V průběhu kurzu si účastníci vymezili chápání tvořivosti z pohledu lektorské práce. Značná část programu byla zaměřena na osvojení si postupů a metod hledání nových nápadů. Část programu byla věnována aplikaci známějších kreativních technik. V programu byly využity netradiční a neobvyklé kreativní techniky. Na závěr semináře měli účastníci možnost prakticky aplikovat metodu „open space technology“ na řešení situací a problémů z konkrétní lektorské praxe.

Fotografie z kurzu naleznete zde: 

01020304

Zůstaňte ve spojení